Розетка

Cotylidia pannosa (Sowerby : Fr.) D. A. Reid

Сем. Podoscyphaceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(ii)].

Морфология и биология. Плодните тела съставени от изправени, дебели и вълновидни пластинки, събрани в розетка или групи с обща основа, до 10 cm високи и до 10 cm в диаметър. Стерилната повърхност влакнеста или с дребни люспици. Хименофорът гладък, светъл, с редуващи се белезникави и кафеникави зони. Спорите елипсовидни, 6–9 × 3,5–5,5 µm. Образува плодни тела през VIII–XI.

Местообитания и популации. Расте на почва в иглолистни и в широколистни гори.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – резерват „Мантарица“).

Общо разпространение. Европа, Азия, Нова Зеландия.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, туризъм и др.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Известното находище е разположено на територията на резерват „Мантарица“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида.

Литература: Denchev et al., 2006.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Розетка (карта на разпространението)

Розетка (илюстрация)