Маршалска камилска трева

Corispermum marschalii Steven

Сем. Chenopodiaceae –Лободови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iii)].

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение, високо 30–40 cm, силно разклонено от основата, зелено, в горната част влакнесто. Листата последователни, тесни, месести, дълги 15–25 mm и широки 2–5 mm. Цветовете без околоцветник, събрани в сбити влакнести класчета, разположени в пазвите на листата по горната част на стъблото и разклоненията. Цв. VII–IX, пл. VIII–X. Размножава се със семена; в сухи години семепродуктивността е слаба.

Местообитания и популации. Обитава алувиални пясъци, почви и пясъчни коси по крайбрежието и островите на р. Дунав. Популациите са силно ограничени по площ и численост – 3–12 индивиди върху площ до 35 m2.

Разпространение в България. Североизточна България (източно от Русенското пристанище), Дунавска равнина (островите от Беленската група и Големият остров при с. Вардим).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Централна Европа, Русия, Сибир, Кавказ.

Отрицателно действащи фактори. Нестабилност на хабитатите поради естествено непрекъснато изместване на крайбрежната ивица, увреждане и унищожаване на растенията и утъпкване на почвата от местните рибари. Ограничено разпространение, много ниска численост и плътност и ограничена площ на популациите, флуктуации в семепродуктивността и в броя на индивидите.

Предприети мерки за защита. Едно от находищата е в резервата „Остров Вардим“. По административни причини е ограничен достъпа до о. Белене. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поставяне на вида и местообитанията му под защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Мониторинг върху числеността на популациите и на състоянието на хабитатите.

Литература: Йорданов, Кузманов, 1966; Маркова, 1984; Панов, 1987.

Автор Милка Стоева


Маршалска камилска трева (карта на разпространението)

Маршалска камилска трева (илюстрация)