Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.

Corsinia reticulata (Gmelin) Dum.3

Сем. Corsiniaceae - Корзиниеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Кратко живеещ многогодишен или едногодишен талусен чернодробен мъх, в свежо състояние с миризма на кориандър. Талусът сиво-синкавозелен, дихотомично разклонен, дълъг 2 - 3 cm, до 0,5 cm широк. Въздухоносните празнини ясно очертани, с многоъгълни отвори. Спороносните кутийки приседнали, разположени по средната надлъжна ивица върху горната страна на талуса, овални, обвити с дебелостенна обвивка, покрита с дълги игловидни брадавички. Едно- или двудомен. Образува малък брой едри спори, със слаб потенциал за разселване на далечни разстояния. Не образува развъдки.

Местообитания и популации. Расте върху сухи песъчливи почви в скални пукнатини, главно на силикат. Популациите са с ограничено разпространение, ниска плътност, бавен растеж и непостоянна численост.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – между Каварна и с. Топола и край Галата). Посочва се за Странджа.

Общо разпространение. Южна и Западна Европа, Средиземноморските о-ви, Кавказ, Северна Африка, Азорски и Канарски о-ви, Макаронезия, Северна и Южна Америка. Медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Масово застрояване на крайморските терени, туризъм, замърсяване с битови отпадъци.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петков, 1908.

Автор Райна Начева


Corsinia coriandrina (карта на разпространението)

Corsinia coriandrina (илюстрация)