Ружевидна поветица

Convolvulus althaeoides L.

Convolvulus elegantissimus Mill.1

Сем. Convolvulaceae – Поветицови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблото с многобройни, пълзящи или увиващи се разклонения. Листата с дръжки, копринестовлакнести, приосновните яйцевидни, закръгленоназъбени до наделени, стъбловите неправилно дълбоко длановиднонаделени и назъбени. Цветовете единични или по (2)3(5) в пазвите на горните листа. Венчето дълго 2,5–4 cm, розово, рядко белезникаво, фуниевидно. Плодът кутийка, почти кълбовидна, 4-семенна. Семената кафяви, зърнестограпави. Цв. VI–VII, пл. VII–VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава тревисти и каменисти места. Сега е известна една популация на брега на р. Дунав в изоставени обработваеми площи западно от с. Флорентин, Видинска област. Популацията се състои от няколко групи от по няколко десетки до няколкостотин индивида.

Разпространение в България. Дунавска равнина (с. Флорентин); на около 100 m н. в.

Общо разпространение. Средиземноморие и Макаронезия.

Отрицателно действащи фактори. Сгъстяването на тревната покривка и храстите (Rubus spp.) има неблагоприятен ефект върху популацията. Има опасност от разораване на бившите обработваеми земи и засаждането им с нетрайни култури. Находището се използва за паша и евентуалното й засилване може да има неблагоприятни последици за вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Проучване на динамиката в числеността и плътността на популациите, биологията и екологията на вида. Обявяване на находището при с. Флорентин за защитена местност и регламентиране на режима на ползване на земите. Мониторинг на състоянието на популацията и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1982; Василев, 1984.

Автор Владимир Владимиров


Ружевидна поветица (карта на разпространението)

Ружевидна поветица (илюстрация)