Дьорфлеров мразовец

Colchicum doerfleri Halácsy

Сем. Liliaceae – Лилиеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii)+2аb(iii)]. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно луковично тревисто растение. Луковицата дълга около 1,5–3 cm, широка 1–2 cm, с тъмнокафява кожеста обвивка и къса, широка шийка. Листата 2, надлъжно нагънати, ланцетнолинейни до линейни, 0,3–0,8(1.2) cm широки, от долната страна и по ръба ресничести. Цветовете 1–5, розови или бели; околоцветните листчета ланцетни, дълги 1,5–2,5 cm и широки 0,3–0,5 cm. Плодът дребна, издължена кутийка, дълга 1,2–1,5 cm, снабдена с реснички. Цв. ІІ–ІV, пл. ІV–V.

Местообитания и популации. Расте из тревисти и каменисти места сред храсталаци, в пояса на ксеротермните дъбови гори. Популациите са малочислени, силно фрагментирани и изолирани.

Разпространение в България. Струмска долина, Славянка, Пирин (Ю.); до 1000 m н. в.

Общо разпространение. България, Р Македония.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на специфичните хабитати чрез разораване на земите. Ограниченото разпространение и привързаност към специфични местообитания, ниската плътност на популацията и слабите възобновителни способности.

Предприети мерки за защита. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Проучване на биологията и екологията на вида, както и на пътищата за ограничаване на отрицателно действащите фактори. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово и включване на местообитанията на вида в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Литература: Кузманов, Кожухаров, 1964.

Автор Светлана Банчева


Дьорфлеров мразовец (карта на разпространението)

Дьорфлеров мразовец (илюстрация)