Сираче, Ямболски мразовец

Colchicum diampolis Delip. & Cheshm.

Сем. Liliaceae – Лилиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii)+2аb(iii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно луковично тревисто растение. Луковицата яйцевидна до продълговатояйцевидна, с тъмночервеникаво-кафеникава до тъмнокафява кожеста обвивка. Листата 2–5, ланцетноелиптични до широко ланцетни, дълги 10–23 cm и широки 2,5–6,5 cm. Цветовете (1)3–5(9), светлорозови или бели; околоцветните листчета дълги 2,5–3,6 cm, външните снабдени в основата си с 2 нишковидни ушички, дълги около 3 mm; вътрешните с незабележими ушички. Плодът яйцевидна кутийка. Цв. ІІ–ІІІ, пл. ІV–V. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се предимно вегетативно (ниско ефективно).

Местообитания и популации. Расте по влажни до преовлажнени ливади и лонгозни гори, върху алувиални и алувиално-ливадни почви. Популациите са малочислени, силно разпокъсани и отдалечени една от друга. Изключение прави популацията в защитена местност „Ормана“, която е със сравнително добра численост.

Разпространение в България. Знеполски район (край шосето Дупница–Кюстендил, при разклона за с. Голям Върбовник), Тунджанска хълмиста равнина (местн. Ормана, Ямболско; с. Ханово; между гр. Айтос и с. Българево; с. Церковски; с. Искра).

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на характерните местообитания, привързаност на вида към специфичен хабитат и ниски миграционни възможности. Много рядък и силно разпокъсан хабитат.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен е в списъка на застрашените растения на IUCN от 1997 г. с категория „рядък“. Част от популацията на вида попада в защитена местност „Ормана“ край гр. Ямбол.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията и екологията на вида, както и възможностите за подпомагане на естественото му размножаване in situ . Изготвяне на План за действие за опазване на вида, включване на характерните за вида хабитати в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, Кожухаров, 1964; Чешмеджиев, 1984; Bondev, 2006.

Автор Светлана Банчева


Ямболски мразовец (карта на разпространението)

Ямболски мразовец (илюстрация)