Давидов мразовец

Colchicum davidovii Stef.

Сем. Liliaceae – Лилиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно луковично тревисто растение. Луковицата яйцевидноелиптична, дълга около 2 cm и широка 1,5 cm, с червеникаво-кафеникава ципеста обвивка. Листата 2–3, линейноланцетни до ланцетни, дълги 10–20 cm и широки 0,8–1,6 cm. Цветовете 1–2(3), светлорозови; околоцветните листчета ланцетни, 2,5 cm дълги и 0,4–0,6 cm широки, външните снабдени в основата си с 2 ушички, дълги около 3 mm. Плодът яйцевидна кутийка, с късо носче. Цв. II–IV, пл. IV–V.

Местообитания и популации. Расте по сухи и каменисти места, върху варовиков субстрат, сред храсталаци, в пояса на ксеротермните дъбови гори. Популациите са малочислени и с мозаечно разпределение на индивидите.

Разпространение в България. Североизточна България (Шумен, Търговище), Стара планина (Изт. – Сливен); до 1000 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на характерните местообитания, утъпкване на индивидите и на местообитанията от преминаващи животни. Привързаност на вида към специфичен хабитат и ниски миграционни възможности, рядък и силно разпокъсан хабитат.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен е в списъка на застрашените растения на IUCN от 1997 г. с категория „уязвим“.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията и екологията на вида, застрашаващите фактори и пътищата за ограничаване на тяхното отрицателно въздействие. Изготвяне на План за действие за опазване на вида, включване на характерните за вида хабитати в Европейската екологичнаа мрежа НАТУРА 2000. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, Кожухаров, 1964; Ковачев, 1984; Bondev, 2006.

Автор Светлана Банчева


Давидов мразовец (карта на разпространението)

Давидов мразовец (илюстрация)