Широколистен мразовец

Colchicum bivonae Guss.

Сем. Liliaceae – Лилиеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно луковично тревисто растение. Луковицата дълга около 2,5–5 cm и широка 2,5–4 cm, яйцевидна, с тъмнокафява кожеста обвивка и дълга шийка. Листата (4)5–9 на брой, линейноланцетни до широколанцетни, около 25 cm дълги и 0,8–1,3 cm широки, развиващи се след цъфтежа. Цветовете 1–6, светло до тъмнорозово-пурпурни, често с шахматен рисунък; околоцветните листчета продълговати до широкоелиптични, дълги (4)5,5–6,5 cm и широки 0,8–2 cm. Плодът издължена кутийка, дълга около 4 cm. Цв. ІХ–Х, пл. ІІІ–ІV.

Местообитания и популации. Расте из сухи тревисти и каменисти места сред храсталаци, в пояса на ксеротермните дъбови гори. Популациите са от единични индивиди и имат ниски възобновителни и миграционни възможности.

Разпространение в България. Струмска долина (Ю. – на юг от Кресненското дефиле), Пирин (Ю. – най-ниските части); до 700 m н. в. Видът е средиземноморски елемент.

Общо разпространение. Централната част на Средиземноморието и Южната част на Балканския полуостров.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на специфичните хабитати. Ограниченото разпространение и привързаност към специфични местообитания, които са подложени на силен антропогенен натиск. Ниска плътност на популацията и слаби възобновителни способности.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията и екологията на вида, както и на пътищата за ограничаване на отрицателно действащите фактори. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, Кожухаров, 1964; Кожухаров, 1984.

Автор Светлана Банчева


Широколистен мразовец (карта на разпространението)

Широколистен мразовец (илюстрация)