Отсеченовърха бухалка

Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk

Сем. Gomphaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)]

Морфология и биология. Плодното тяло бухалковидно, на върха пресечено и плоско, високо 6–12(15) cm, широко 5–10 cm в горната част, постепенно стесняващо се до 1 cm в основата, първоначално охреножълто, оранжево-жълто, по-късно светлокафяво до кафяво-розово, гладко, при по-старите индивиди набръчкано и дълбоко набраздено. Месото тънко, бяло, при нараняване виолетово-кафяво, плътно, в разширената част кухо. Спорообразуващият слой разположен върху външната повърхност в горната част на плодното тяло. Спорите широкоелипсовидни, 9–11 × 5–8 µm, гладки, безцветни. Образува плодни тела единично и на групи, VIII–IX.

Местообитание и популации. Вирее на почва в иглолистни гори (смърч –Picea , бор –Pinus) в планините.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша), Родопи (Ср. – около х. „Здравец“ над с. цар Калоян и в резерват „Момчиловски дол“).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, туризъм и отдих, пожари, събиране за храна – за лични нужди.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата са разположени в резерватите „Бистришко бранище“ и „Момчиловски дол“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, Стефанов, 1983; Gyosheva & Andreeva, 2000; Gyosheva et al., 2000, 2006.

Автор Мелания Гьошева


Отсеченовърха бухалка (карта на разпространението)

Отсеченовърха бухалка (илюстрация)