Крилата паламида

Cirsium alatum (S.G. Gmelin) Bobrov

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с вретеновидни, грудковидни корени. Стъблата високи 30–100 cm, разклонени, с вълновидни крила и твърди бодили по ръба. Листата кожести, низбягващи, тясноланцетни до елиптични, едро назъбени до перестонаделени, възголи; листните дялове широкотриъгълни, назъбени с твърди връхни 4–9 mm дълги бодили. Кошничките 1–5, на къси дръжки или приседнали. Обвивката дълга 12–17 mm и широка 9–13 mm. Обвивните листчета изправени, с отклонен 1–2,5 mm дълъг бодил; външните заострени, средните на върха заоблени, с тясноланцетен, ципест придатък. Цветовете пурпурни. Плодосемките дълги 3–3,5 mm. Хвърчилката дълга 10–13 mm. Цв. VІI–ІХ, пл. VІІІ–Х. Насекомоопрашващо се растение.

Местообитания и популации. По крайморски солени пясъци и засолени почви край солени езера и блата. Популациите са малочислени, силно разпокъсани.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (край Девня, Варна, с. Белослав, Поморие); до 200 m надм.в.

Общо разпространение. България, Румъния, Синай, Турция (Азиатската част).

Отрицателно действащи фактори. Привързаността към специфичен хабитат; деградацията на хабитата. Добивът на сол, селищното развитие, намаляването на водите на Белославското езеро, строителството на туристически комплекси, ограниченото разпространение

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Изготвяне на План за действие за опазване на вида, мониторинг на състоянието на популациите. Изследването на биологията на размножаване и подпомагането муin situ , обявяването на защитена територия и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Ганчев, 1984; Werner, 1976; Greuter, 2008.

Автор Светлана Банчева


Крилата паламида (карта на разпространението)

Крилата паламида (илюстрация)