Урумов кривец

Chondrilla urumoffii Degen

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Уязвим [VU В2аb(ii,iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с къс, вдървесинен корен. Стъблата високи 10–30 cm, обикновено единични. Приосновните листа в приосновна розетка, лопатовидни; стъбловите листа малобройни, люсповидни, линейни. Кошничките разположени връхно, с 5–10 езичести цветове. Обвивните листчета в 2 реда с единични черни власинки във връхната част. Плодосемките с носче, с корона от дебели люспи и бяла хвърчилка. Цв. VІ–VІ, пл. VІІ–VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена, разпространявани от вятъра, и вегетативно, чрез коренови издънки. Има сравнително ниска възобновителна способност.

Местообитания и популации. Видът се среща с единични субпопулации, които не надвишават 100 индивида. Обитава сухи тревисти места, варовити скални терени и светли борови гори върху светлокафяви горски и хумусно-карбонатни почви.

Разпространение в България. Пирин (Сев.), Славянка, Родопи (Ср.); 1000–1200 m н. в.

Общо разпространение. България, Гърция.

Отрицателно действащи фактори. Предимно антропогенни – интензивна паша, изсичането на иглолистните гори, утъпкване от туристите и бивакуване на нерегламентирани места, строителни дейности, свързани с развитието на туризма, особено в Пирин и Средни Родопи.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. По-голямата част от находищата на вида са включени в границите на резерватите „Кастракли“ и „Червена стена“ в Родопите, „Алиботуш“ в Славянка, в границите на национален парк „Пирин“ и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е детайлно проучване на хорологията на вида, на числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово, при необходимост обяваване на защитена територия за опазване на популацията на вида.

Литература: Ганчев, 1984; Пеев, 1992а.

Автор Десислава Димитрова


Урумов кривец (карта на разпространението)

Урумов кривец (илюстрация)