Cheilothela chloropus (Brid.) Broth.

Сем. Ditrichaceae– Дитрихови

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата до 2 cm високи. Стъблата дихотомично или храстовидно разклонени, нишковидни. Листата изправени, прилегнали към стъблото, с триъгълно яйцевидна основа и дълъг шиловиден връх, плоскокрайни, целокрайни, долните по-малки от горните. Жилката широка, в най-горните листа осилесто източена. Спороносната кутийка слабо наклонена и извита, червено-кафява, с по-тъмни изпъкващи ивици, в сухо състояние надлъжно набраздена. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху суха почва в пасища и край скали по склонове с южно изложение в предпланински и планински райони.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша), Родопи (Ср. – над с. Първенец).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Гърция, Сърбия, Хърватска), Западна и Южна Европа (Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Италия, Крит, Европейска Турция), Югозападна Азия, Северна Африка. Океанско-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение, ограничен потенциал за разселване, атмосферно и почвено замърсяване, замърсяване с битови отпадъци, обрастване на откритите терени с храсталаци след преустановяване на пашата.

Предприети мерки за защита. Едно от находищата е в границите на природен парк „Витоша“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Velenovský, 1902; Mickiewicz et al., 1966.

Автор Анна Ганева


Cheilothela chloropus (карта на разпространението)

Cheilothela chloropus (илюстрация)