Cephaloziella turneri (Hook.) Müll.Frib.

Сем. Cephaloziellaceae - Цефалозиелoви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Дребен многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува бледозелени до кафеникаво-червени тънки чимчета. Стъблата нишковидни, прости или слабо разклонени, дълги до 0,7 cm, обикновено без амфигастри. Листата много дребни, прикрепени напречно, до средата или почти до основата разсечени на 2 заострени, ясно назъбени дяла, гръбният от които ясно по-малък. Еднодомен, често спороноси. Образува бледозелени или червеникави ъглести развъдки.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна глинеста до песъчлива почва, в скални пукнатини или край пътища и пътеки, край потоци, обикновено във влажни сенчести гори със северно изложение. Популациите са с ограничено разпространение и плътност.

Разпространение в България. Странджа (между селата Българи и Кости).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Западна Европа, Средиземноморските о-ви, Кавказ, Северна Африка, Макаронезия, западната част на Северна Америка. Океанско-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Понижаване на въздушната влажност вследствие изсичане и прореждане на горите, туризъм и утъпкване на местообитанията.

Предприети мерки за защита. Популацията попада в границите на природен парк „Странджа“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Meyer & Grolle, 1968.

Автор Райна Начева


Cephaloziella turneri (карта на разпространението)

Cephaloziella turneri (илюстрация)