Cephalozia loitlesbergeri Schiffn.

Сем. Cephaloziaceae – Цефалозиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [ CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Среща се като единични жълто-зелени до зелени стъбла сред други мъхове. Стъблата пълзящи, слабо разклонени, дълги до 3 cm и 0,4–0,8 cm широки, стерилните без амфигастри. Листата надлъжно прикрепени, широко яйцевидни, до средата разсечени на два заострени дяла, завършващи с удължени 2–3-клетъчни връхчета. Еднодомен, често спороноси. Не образува развъдки.

Местообитания и популации. Среща се сред торфени мъхове (Sphagnum) в олиготрофни торфища и мочури. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Рила (местн. Куртово).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Румъния), Западна и Централна Европа, Северна Америка и Гренландия. Бореално-планински, амфиатлантичен вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към засушаване вследствие отводняване и утъпкване.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите. Обявяване на местн. Вълчи поляни (Куртово) в Рила за защитена територия.

Литература: Стефанов, Петров, 1962.

Автор Райна Начева


Cephalozia loitlesbergeri (карта на разпространението)

Cephalozia loitlesbergeri (илюстрация)