Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn.

Сем. Cephaloziellaceae - Цефалозиелови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Дребен многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува зелени до червеникави тънки чимчета или растe поединично сред други мъхове. Стъблата нишковидни, прости или слабо разклонени, до 1 cm дълги, стерилните без амфигастри. Листата много дребни, напречно прикрепени, целокрайни, до средата или по-дълбоко двуделни, дяловете в основата 6–9 клетки широки. Образува елипсовидни зелени или кафеникави развъдки по ръба на листата. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху мокра торфениста или песъчлива почва с кисела реакция край извори и потоци, понякога средSphagnum и други мочурни мъхове. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Рила (местн. Куртово).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Западна Европа, Русия, Кавказ, Западна Азия, Япония, Северна Америка, Гренландия, Исландия, Макаронезия. Субокеански вид.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване и сукцесионни промени, еутрофикация и утъпкване на местообитанието поради използването на замочурените ливади за паша и добив на сено.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване на динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите. Обявяване на местн. Вълчи поляни (Куртово) в Рила за защитена територия.

Литература: Стефанов, Петров, 1962.

Автор Райна Начева


Cephaloziella hampeana (карта на разпространението)

Cephaloziella hampeana (илюстрация)