Cephalozia catenulata (Huebener) Lindb.

Сем. Cephaloziaceae - Цефалозиеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува тъмнозелени до червено-кафяви чимчета. Стъблата пълзящи, слабо разклонени, до 1 cm дълги и 0,5 cm широки, стерилните без амфигастри. Листата кòсо прикрепени, овално квадратни до широко яйцевидни, до средата разсечени на 2 заострени дяла. Образува яйцевидни едноклетъчни развъдки по върховете на специализирани дребнолистни стъбла. Двудомен, често спороноси.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна гниеща иглолистна, по-рядко букова дървесина в сенчести гори и върху торф във високите части на планините. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – местн. Драгалевско блато), Рила (под вр. Мусала), Стара планина (Зап. – Витиня).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Западна Европа, Кавказ, Западна Азия, Сибир, Япония, Северна Америка, Макаронезия. Субокеанско-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към понижаване на въздушната влажност при прореждане на горите и гола сеч. Силно зависим от продължителното наличие на подходящ субстрат в горските местообитания.

Предприети мерки за защита. Находището на Витоша попада в границите на природен парк „Витоша“, а това в Рила – в национален парк „Рила“. Тези находища са в зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Podpéra, 1911; Mickiewicz et al., 1966.

Автор Райна Начева


Cephalozia catenulata (карта на разпространението)

Cephalozia catenulata (илюстрация)