Кернерова метличина

Centaurea kernerana Janka

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с масивно, разклонено коренище. Стъблата многобройни, възходящи; разклонени над средата, с 2–3(4) разклонения, завършващи с кошничка на върха или неразклонени. Листата тяснолопатовидни, целокрайни или по-често перестонаделени; на върха заоблени, с 0,5–1 mm дълго осилче. Кошничките широки 20–25 mm. Обвивката на кошничката тяснояйцевидна до цилиндрична, широка 6–14 mm. Придатъците на обвивните листчета триъгълни, кафеникави, източени в извит навън осил, дълъг 5–7(9) mm, снабден с 4–10(12) двойки кафеникави реснички. Цветовете розови: вътрешните - тръбести, с жълти прашници; външните – лъчисти. Плодосемката и хвърчилката равни по дължина, 2,5–3,5(4) mm. Цв. VII–IX, пл. VIII–X. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по скали и скални поляни. Някои от старопланинските популации са многочислени и в добро състояние. Рилските популации са силно фрагментирани и по-малобройни. Над 80 % от популацията от района на хижа „Рай“ е опаразитена от ръжда (Uredinales). Поради привързаността на вида към строго специфичен хабитат, отделните находища са силно изолирани помежду си.

Разпространение в България. Стара планина (Ср.), Рила (Мусаленски дял и над Костенец); (700)1600–2900 m н. в. Погрешно се посочва за Пирин.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Ниският възобновителен и миграционен потенциал на вида и специфичният хабитат, към който е привързан. Масовото опаразитяване на цели популации с ръжда.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологично разнообразие. Включен е в1997 IUCN Red List of Threatened Plants с категория „рядък“. По-голяма част от находищата на вида попадат в границите на националните паркове „Централен Балкан“ (резерватите „Козя стена“ и „Джендема“) и „Рила“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите и при необходимост подпомагане на семенното размножаванеin situ . Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Нинова, 1984; Банчева, 1999; Bancheva, 1999; Velchev, 2006.

Автор Светлана Банчева


Кернерова метличина (карта на разпространението)

Кернерова метличина (илюстрация)