Имануелова метличина

Centaurea immanuelis-loewii Degen

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 30–50 cm, неразклонени и безлистни в горната си част. Листата удълженоланцетни, перести, почти голи; листните дялове широки 2–4 mm, целокрайни или слабоназъбени. Обвивката на кошничката 15–20 mm в диаметър, яйцевидно-кълбовидна. Обвивните листчета триъгълни. Придатъците на обвивните листчета низбягващи, тъмнокафяви, с 4–6 двойки сребристи ресни. Цветовете тъмнопурпурни, външните малко по-дълги от вътрешните. Плодосемката дълга около 4 mm; хвърчилката равна на плодосемката. Цв. VI–VІІ пл. VII–VІІІ. Насекомоопрашващо се растение.

Местообитания и популации. Расте по сухи каменисти места и сипеи, с южно или югозападно изложение, върху кисела основна скала. Участва в състава на отворени ксеротермни съобщества. Популациите са жизнени и са изградени най-често от 100–400 индивиди, локализирани върху силно ограничена площ (по около 300 до 1000 m2).

Разпространение в България. Знеполски район (Конявска планина, Голо бърдо), Струмска долина (Бобошевски Руен, Сандански, Кресна, с. Ощава) и Пирин (Ю. – с. Влахи); 100–900 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Югозападна България и Северна Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Намаляването на заеманата площ вследствие на усвояване на територии за изграждане на магистрала (Голо бърдо), добив на инертни материали (Конявска планина), ерозията. Ниският възобновителен и миграционен потенциал на вида, специфичният хабитат, към който е привързан и ограниченото разпространение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологично разнообразие. Направено е предложение за обявяване на защитена местност във Виденския дял на Конявска планина. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Опазване в защитена територия, мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Нинова, 1984; Dostál, 1976; Denchev & Kozhuharov, 1987; Dimitrov & Gussev, 1995; Apostilova & Denchev, 1997; Gussev et al., 2002.

Автор Светлана Банчева


Имануелова метличина (карта на разпространението)

Имануелова метличина (илюстрация)