Скална метличина

Centaurea finazzeri Adamovic

Centaurea rupestris L.1, 2,Centaurea rupestris subsp. finazzeri (Adamovic) Hayek4, 5

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(ii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата 5–25(30) cm, прости или слабо разклонени в горната си част. Листата повече или по-малко вълнестовлакнести, просто- до двойноперести; листните дялове широки до 2 mm, заострени. Обвивката на кошничката 12–15 mm в диаметър. Обвивните листчета ланцетни до издълженотриъгълни, разреденовлакнести. Придатъците на обвивните листчета низбягващи, кафяви, с къси реснички по края, често на върха с 1–2 mm дълъг осил. Цветовете жълти, външните малко по-дълги от вътрешните. Плодосемката дълга около 4 mm; хвърчилката 1/3–1/2 от дължината на плодосемката. Цв. VI–VІІ пл. VII–VІІІ. Насекомоопрашващо се растение.

Местообитания и популации. Видът обитава сухи, скалисти и каменисти места и скални пукнатини. Единствената популация на вида в България заема около 2 km2 и е изградена от около 300 индивида, формиращи групи. Индивидите са в добро състояние.

Разпространение в България. Струмска долина (Сев. – Земенски пролом, между с. Полска Скакавица и с. Гърбино, Кюстендилско); 480–510 m н. в.

Общо разпространение. България, Гърция, Р Македония и Сърбия.

Отрицателно действащи фактори. Тунелите за влаковите композиции, прокопани през находището. Ниският възобновителен и миграционен потенциал на вида, специфичният хабитат към който е привързан и ограниченото разпространение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологично разнообразие.

Необходими мерки за защита. Изготвяне на План за действие за вида и обявяване на защитена територия. Мониторинг на състоянието на популацията и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Нинова, 1984; Dostál, 1976; Bancheva, 2006; Greuter, 2008.

Автори Светлана Банчева, Димитър Димитров, Александра Япракова


Скална метличина (карта на разпространението)

Скална метличина (илюстрация)