Красивокошничкова метличина

Centaurea calocephala Willd.

Centaurea atropurpurea Waldst. & Kit.1, 2, 4

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с масивно коренище. Стъблата слабо разклонени, (30)100–150 cm. Листата просто- до двойноперести; листните сегменти широки 2–3(20) mm. Кошничките 20–30 mm в диаметър. Обвивката на кошничката кълбовидна, широка 14–18 mm. Придатъците на обвивните листчета триъгълни, тъмнокафяви, с белезникави ресни, изцяло покриващи обвивните листчета. Цветовете тъмно пурпурни; вътрешните тръбести, външните лъчисти, малко по-дълги от вътрешните. Плодосемката и хвърчилката равни по дължина, около 4 mm. Цв. VI–VІІІ, пл. VII–ІX. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По варовити, каменисти места в пояса на ксеротермните дъбови гори. Известни са 2 популации с обща площ около 2000 m2. Популацията на Връшка чука е от стотици индивиди и е в добро състояние, докато тази от местн. Бекинска Шобурка (в близост до резерват „Чупрене“) е съставена от 15 цъфтящи индивиди.

Разпространение в България. Предбалкан (Зап. – Връшка чука), Стара планина (Зап. – местн. Бекинска Шобурка, в близост до резерват „Чупрене“); 680–1300 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров: Албания, Босна и Херцеговина, България, Р Македония, Румъния, Сърбия.

Отрицателно действащи фактори. Деградация на хабитата (ерозия); ниският възобновителен потенциал на вида; специфичният хабитат към който е привързан.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Изготвяне на План за действие, мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Нинова, 1984; Dostál, 1976; Dimova & Vladimirov, 2006; Greuter, 2008.

Автор Светлана Банчева


Тъмнопурпурна метличина (карта на разпространението)

Тъмнопурпурна метличина (илюстрация)