Кестен

Castanea sativa Mill.

Сем. Fagaceae – Дъбови

Природозащитен статут. Застрашен [EN В2аb(ii,iii)].

Морфология и биология. Дърво високо до 30–40 m, кората отначало гладка, при надебеляването на стъблото се напуква. Листата дълги 8–15 cm, широки 5–8 cm, голи или разреденовлакнести, с 1,5–3 cm дълги дръжки; петурата кожеста и твърда, отгоре тъмнозелена и почти гола, отдолу обикновено гъсто бледожълтеникаво напластена, клиновидна или заострена в основата и заострена към върха, с 12–23 двойки странични жилки. Цветовете еднополови; околоцветникът на мъжките цветове дребен, широкозвънчевиден, с 5–6 яйцевидни, закръглени, слабовлакнести дялове, тичинките 10–20, много по-дълги от околоцветника; женските цветове зеленикави, по 3–7 в бодлива отвън обвивка (капула). Орехът обикновено едносеменен, с кожеста, кафява обвивка; по 1–3 ореха в купулата. Цв. VІ–VІІ, пл. ІХ–Х. Ветроопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се в горната част на дъбовия и в буковия пояс на влажни места с канелени горски и кафяви горски почви. Образува самостоятелни горски съобщества или участва в съобщества с бук, чинар и други широколистни дървесни видове.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – Берковски балкан), Беласица, Славянка, Пирин, Родопи (Зап.). Естественият произход на кестеновите гори в Берковския Балкан е спорен.

Общо разпространение. Южна Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия, Кавказ. Култивирано и подивяло в Централна, Западна и Северна Европа

Отрицателно действащи фактори. Санитарното състояние на тези гори не е добро, поради което много дървета изсъхват и като цяло естествените горски масиви боледуват.

Предприети мерки за защита. Популацията в Беласица попада в границите на природен парк „Беласица“. Находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на хорологията на вида, числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово и при необходимост обяваване на защитена територия за опазване на популацията на вида.

Литература: Йорданов, 1924; Бондев, 1966; Недялков, 1984.

Автор Десислава Димитрова


Кестен (карта на разпространението)

Кестен (илюстрация)