Храстовидна карагана

Caragana frutex (L.) C. Koch subsp. mollis (M. Bieb.) Kuzmanov

Сем. Fabaceae - Бобови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iv); C2a(ii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Храст до 1,5(3) m висок; кората тъмнозелена, гладка. Листата чифтоперести, с две двойки листчета, 5–25 mm дълги и 2–15 mm широки, обратнояйцевидни, в основата клиновидностеснени, на върха закръглени, отгоре по-тъмно, отдолу по-светлозелени. Цветовете единични, рядко по 2–3 в снопчета, прикрепени в пазвите на листата. Венчето дълго 15–25 mm, яркожълто, голо. Бобът дълъг 2,5–4 cm и широк 3–4 mm, тъмнокафяв, многосеменен. Семената дълги 3–4 mm, бъбрековидни или лещовидни, кафяви. Цв. IV–V, пл. VII–VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По сухи каменисти места и терени с ерозирани карбонатни почви. Малочислени популации, вариращи в границите от два до няколкостотин индивида.

Разпространение в България. Североизточна България (Шуменско, Кабиюшка могила – стотици индивиди; по десния бряг на р. Каменица при с. Златна нива на около 300 m източно от кариерата – 2 индивида; местн. Таушан тепе край с. Невша – най-голямото находище върху площ от около 1 ha), Дунавска равнина (с. Драгомирово, местн. Черната могила – стотици растения върху площ от около 0,2 ha; с. Трънчовица – 4 растения); при около 200 m н. в. Съществува хербарен образец, събран през 1976 г. от района на с. Попгруево, община Тервел, но след това находището не е потвърждавано.

Общо разпространение. Източна Европа, Балканския полуостров, Кавказ, Централна Азия, Сибир

Отрицателно действащи фактори. Поради изпасване от домашни животни, популацията по десния бряг на р. Каменица е доведена до критичен минимум от два индивида. Огромна каменна кариера е унищожила субпопулацията по левия бряг на р. Каменица. След опожаряване популацията на Кабиюшка могила се запазва благодарение на оцелелите подземни части на растенията.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Популацията на Кабиюшка могила попада в границите на едноименната защитена местност. Част от находищата са в в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг върху състоянието на популациите на вида.

Литература: Йорданов, 1936; Кузманов, 1976; Цонев, 2002; Koceva & Dimitrov, 1994; Petrova, Meshinev & Apostolova, 2007.

Автор Теньо Мешинев


Храстовидна карагана (карта на разпространението)

Храстовидна карагана (илюстрация)