Тракийска овчарска торбичка

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. subsp. thracica (Velen.) Stoj. & Stef.

Capsella thracica Velen.1, 2

Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение с мековлакнесто, разклонено, високо до 30(35) cm стъбло. Приосновните листа обратноланцетни, назъбени до перестонаделени, събрани в розетка; стъбловите приседнали, в основата стреловидни, с ушички. Цветовете дребни, с бели, дълги 2–3 mm венчелистчета. Плодовете сплеснати, обратносърцевидни, в основата източени, отгоре дълбоко врязани шушулчици с дребни кафяви семена. Цв. V–VI(VII), пл. VI–VII(VIII). Вероятно самоопрашващо се. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по тревисти места край пътища, ниви, лозя, понякога в обработваеми площи, върху ливадни черноземи, смолници и излужени канелени почви, често в съобщества с преобладаване на житни треви. Има добри възобновителни възможности.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – Девня), Тракийска низина (край Карлово и в района на Пловдив, Кричим, Любимец).

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Интензивната селскостопанска дейност в районите на разпространение предизвиква влошаване на екологичната обстановка и намаляване на площта, заемана от популациите. Промените в инфраструктурата по Черноморското крайбрежие са причина за нарушаване на естествените условия в местообитанията. Тези фактори, наред с много ограниченото разпространение на вида, са заплаха за неговото съществуване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на селскостопанската дейност около находищата и внасяне на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Вълев, 1970; Терзийски, 1984; Анчев, 2001; Ancev, 2007.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Тракийска овчарска торбичка (карта на разпространението)

Тракийска овчарска торбичка (илюстрация)