Фризиев пачи крак

Cantharellus friesii Quél.

Сем. Cantharellaceae – Пачи крака

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)]

Морфология и биология. Шапката в младо състояние изпъкнала, по-късно плоска до фуниевидна, често неправилно нагъната, 2–4 cm в диаметър, оранжево-розова, оранжева, оранжево-червена, избеляваща до охреножълта, гола, гладка или финокадифена; ръбът неправилно вълновиден, дълбоко насечен. Жилките дебели, редки, вилужно разклонени, силно низбягващи, жълто-розови, розово-оранжеви. Пънчето цилиндрично, често извито, понякога ексцентрично спрямо шапката, 1–3,5 ´ 0,3–0,5 cm, светлооранжево или жълто-оранжево. Месото нежно, тънко, светлооранжево в шапката, бледожълтеникаво в пънчето. Спорите елипсовидни, 8–10 ´ 5–7 mm, гладки, безцветни. Образува плодни тела единично и на групи, VII–X.

Местообитание и популации. Среща се в широколистни гори, главно букови и дъбово-габърови, на кисели, песъчливи почви.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – над Княжево), Родопи (Ср. – около с. Дедово; между хижите „Бряновщица“ и „Върховръх“).

Общо разпространение. Европа (Западна, Средна, Южна).

Отрицатено действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, туризъм и отдих, събиране за храна за лични нужди и др.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Едно от известните находища е на територията на природен парк „Витоша“.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Бързаков, 1926; Стойчев, 1982; Gyosheva et al., 2000, 2006.

Автори Мелания Гьошева


Фризиев пачи крак (карта на разпространението)

Фризиев пачи крак (илюстрация)