Променливоцветна камбанка

Campanula versicolor Andrews

Сем. Campanulaceae – Камбанкови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(ii); D]. ЗБР. Терциерен реликт

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с 10–50 cm високо стъбло, в основата покрито с остатъци от стари листа. Долните стъблови листа дълги 25–80 mm, яйцевидни до яйцевидноланцетни, плитконазъбени, слабо месести, горните по-дребни. Съцветието метличесто, с многобройни цветове. Венчето широко камбанковидно, дълго 12–15(30) mm, бледосиньо-виолетово, по-тъмно обагрено около отвора. Плодът кутийка с многобройни дребни семена. Цв. VII–VIII, пл. IX–X. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семенa.

Местообитания и популации. Обитава открити варовити скалисти терени, често скални пукнатини, на южни изложения, самостоятелно или заедно сInula aschersoniana, Aurinia saxatilis, Micromeria cristata и др., в ксеротермния дъбов пояс. Популациите са разкъсани, с ниска численост (обикновено от по няколко индивида), със слаби възстановителни способности.

Разпространение в България. Знеполски район (Северозападните дялове на Конявска планина, в района между гара Земен и с. Ръждавица); от 550 до около 750 m н. в.

Общо разпространение. Южна Европа (Албания, България, Гърция, Североизточна Италия и бивша Югославия).

Отрицателно действащи фактори. Засиленото антропогенно въздействие в района на разпространение на вида (разработване на кариери, прокарване на пътища и паша) води до негативни промени в естествените условия на местообитанията и застрашава вида от изчезване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Разработване на План за действие за опазване на вида. Обявяване на защитена територия, включваща находищата в района гара Земен – сп. Полска Скакавица – с. Ръждавица и северозападните склонове на Конявска планина

Литература: Анчев, 1984, под печат; Fedorov, 1976.

Автори Валентина Горанова, Минчо Анчев


Променливоцветна камбанка (карта на разпространението)

Променливоцветна камбанка (илюстрация)