Трансилванска камбанка

Campanula transsilvanica Andrae

Сем. Campanulaceae – Камбанкови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. IUCN(R), ЗБР.

Морфология и биология. Двугодишно до многодишно тревисто растение с 30(40) cm високо стъбло. Листата продълговато- до широколанцетни, с 4–7 cm дълга, плитконазъбена петура и широка крилата дръжка. Съцветието сложно, от сближени и припокриващи се кълбести групи от цветове, всяка в основата с обвивка от присъцветници. Чашковите дялове продълговатоланцетни. Венчето тръбестофуниевидно, виолетово, дълго 15–25 mm. Плодът кутийка с мнобройни семена. Цв. VII–VIII, пл.VIII–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по открити каменисти поляни, покрай гори и в храсталаци, в иглолистния и във високопланинския пояс, често в съобщества наPinus heldreichii, P. mugo, Vaccinium myrtillus и др., на тъмноцветни планинско-горски и планинско-ливадни почви, върху варовита или силикатна скална основа.

Разпространение в България. Витоша, Пирин (Сев.), Рила; от 1800 до около 2500 m н. в. Посочва се за Западна и Средна Стара планина (Асьов, Петрова, 2006).

Общо разпространение. България, Румъния (Източни и Южни Карпати).

Отрицателно действащи фактори. Паша, утъпкване от животните и от туристи, опожаряване за усвояване на терени за пасища са факторите, които се отразяват неблагоприятно на вида и водят до намаляване на числеността на популациите. Природни бедствия (свлачища и порои) са потенциална заплаха за местообитанията .

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Регистриран в1997 IUCN Red List of Threatened Plants скатегория „рядък“. Част от находищата са в защитени територии (национален парк „Рила“, включително в „Централен Рилски резерват“, природен парк „Витоша“, национален парк „Пирин“ – резерват „Баюви дупки – Джинджирица“) и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на стопанската дейност и туризма в близост до находища на вида. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово и проучване на възможностите за отглеждане извън природните местообитания.

Литература: Анчев, 1984, 1992а; Чешмеджиев, 2003; Асьов, Петрова, 2006; Walter & Gillet, 1998.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Трансилванска камбанка (карта на разпространението)

Трансилванска камбанка (илюстрация)