Пирамидална камбанка

Campanula thyrsoides L.

Сем. Campanulaceae – Камбанкови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Двугодишно до многогодишно тревисто влакнесто растение с до 50 cm високо стъбло. Листата продълговатоланцетни, дълги 6–10 cm, целокрайни, в основата стеснени в крилати дръжки. Съцветието сбитокласовидно, съставено от групи приседнали цветове, всяка в основата с обвивка от присъцветници. Чашковите дялове продълговатоланцетни, заострени. Венчето дълго 17–25 mm, тръбестокамбанковидно, бледожълтеникаво. Плодът кутийка с мнобройни семена. Цв. VII–VIII, пл.VIII–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по открити каменисти и скалисти поляни във високопланинския пояс. Популациите са разкъсани и малочислени.

Разпространение в България. Стара планина (Ср. – в района между вр. Триглав и вр. Исполин); между 2000 и 2300 m н. в.

Общо разпространение. Централна (Австрия, Германия, Франция, Швейцария) и Югоизточна (Италия, Хърватия, Сърбия, България) Европа. Находищата наCampanula thyrsoides в България очертават източната граница на ареала на вида в Европа.

Отрицателно действащи фактори. Туризмът, утъпкването от хора и животни и много ограниченото разпространение на вида у нас са заплаха за неговото съществуване. Възможни са нарушения в естествените условия на местообитанията вследствие на природни бедствия.

Предприети мерки за защита. Находищата са в границите на национален парк „Централен балкан“ и попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите с цел оптимизиране на режима на охрана. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово и проучване на възможностите за размножаване и отглеждане извън естествените местообитания.

Литература: Урумов, 1901; Стоянов, Стефанов, 1948; Анчев, 1992а; Чешмеджиев, 2003.

Автори Валентина Горанова, Минчо Анчев


Пирамидална камбанка (карта на разпространението)

Пирамидална камбанка (илюстрация)