Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen

Сем. Campyliaceae– Кампилиеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Чимчетата светлозелени или понякога червеникаво-зелени, слабо лъскави. Стъблата неправилно перести, лежащи или възходящи, 2–8 cm дълги. Листата изправени, слабо отклонени от стъблото, с продълговато яйцевидна основа, нагоре стеснени и с дълъг шиловиден и жлебовиден връх. Жилката единична, достига до 1/2–3/4 от дължината на листа, по-рядко двойна и къса. Спороносната кутийка върху дълга дръжка, наклонена, овална до цилиндрична. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се сред тревата във влажни ливади, постоянно и периодично влажни мочурища.

Разпространение в България. Пирин (край изворите на р. Чиза).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Македония, Сърбия, Черна гора) и почти цяла Европа (Австрия, Белгия, Дания, Словения, Румъния, Скандинавия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Свалбард, Франция, Германия, Швейцария, Холандия, Испания, Португалия, Унгария, Италия, Полша, Прибалтика, Европейска Русия), Кавказ, Азия, Северна и Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия, Океания, Антарктида. Бореален вид.

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение, засушаване, промени в климата.

Предприети мерки за защита. Находището е в границите на национален парк „Пирин“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Mickiewicz et al., 1966.

Автор Анна Ганева


Campylium polygamum (карта на разпространението)

Campylium polygamum (илюстрация)