Орфанидиева камбанка

Campanula orphanidea Boiss.

Petkovia orphanidea (Boiss.) Stef.1, 4, 5

Сем. Campanulaceae – Камбанкови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно рехаво туфесто, влакнесто растение. Стъблата многобройни, възходящи и изправени, обикновено високи 5–20 cm. Листата яйцевидни, целокрайни или плитко назъбени. Съцветието гроздовидно. Цветовете на дръжки или почти приседнали; чашката между дяловете с къси придатъци; венчето синьо-виолетово, камбанковидно, дълго до 3 cm. Плодът кутийка, разпукваща сe отгоре между чашковите зъбци. Цв. VI–VIII, пл. VIII–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семенa.

Местообитания и популации. Расте по каменисти и скалисти варовити терени, на плитки хумусно-карбонатни почви, понякога в скални пукнатини, от иглолистния до високопланинския пояс. Популациите са разкъсани, малочислени, съставени от неголям брой групи растения.

Разпространение в България. Славянка (Гоцев връх, Парилски дол), Пирин (Сев. – околностите на вр. Ореляк и вр. Баба), Родопи (Зап., Ср. – на запад до вр. Сюткя); между 1200 и 2400 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Северна Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Утъпкване от туристи, опасване и утъпкване от животни. Естествени или причинени от човека горски пожари са причина за промяна в условията на местообитанията и се отразяват неблагоприятно на популациите и на възобновяването на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популациите на вида са в защитени територии (резервата „Ореляк“ в Пирин, резервата „Алиботуш“ в Славянка и защитена местност „Триградско ждрело“ в Родопите). Находищата попадат и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на туристическия поток и на човешката дейност в района на находищата. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово, проучване на възможностите за размножаване и отглеждане на вида извън естествените му местообитания.

Литература: Анчев, 1984, Анчев (под печат).

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Орфанидиева камбанка (карта на разпространението)

Орфанидиева камбанка (илюстрация)