Евксинска камбанка

Campanula euxina (Velen.) Ancev

Сем. Campanulaceae – Камбанкови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(ii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто рехаво туфесто растение. Стъблата изправени, високи 15–45 cm. Листата едрозакръглено назъбени, приосновните сърцевидни, на дълги дръжки, стъбловите почти приседнали. Цветовете дребни, 5 до 10, рядко повече, цветните пъпки увиснали; венчето камбанковидно, синьо. Плодът кожеста кутийка с многобройни тъмнокафяви семена. Цв. VII–VIII, пл. VIII–IX. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семенa.

Местообитания и популации. Среща се по варовити скалисти и каменисти места, върху плитки и ерозирани хумусно-карбонатни почви. Участва в състава на отворени ксерофитни растителни съобщества наCarpinus orientalis, Celtis caucasica, Ostrya carpinifolia, Cotinus coggygr a заедно сAlyssum pulvinare, Calamintha nepeta, Campanula sibirica и др. Популациите са с ниска численост и ограничено възобновяване, вероятно поради тясната екологична ниша, която заемат.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – Франгенско плато), Североизточна България (в района на с. Мадара и на Провадийското плато); от 100 до около 500 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Засиленото антропогенно въздействие в района на разпространение със сравнително постоянен туристически поток и интензивна селскостопанска дейност води до неблагоприятни промени в местообитанията и намаляване на заеманата от популациите площ.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Популацията в района на селата Мадара и Кюлевча е в защитена местност „Мадарски скални венци“. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите с оглед оптимизиране на режима на охрана. Разработване на План за действие за опазване на вида.

Литература: Анчев (под печат); Kovanda & Ancev, 1989; Petrova & Velchev, 2006.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Евксинска камбанка (карта на разпространението)

Евксинска камбанка (илюстрация)