Крайморско чадърче

Calystegia soldanella (L.) R. Br.

Сем. Convolvulaceae – Поветицови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,ii,iii,iv)+2ab(i,ii,iii,iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Коренището дълго, пълзящо, с подземни разклонения. Стъблото стелещо се, тънко, до 50(100) cm дълго, голо, гладко. Листата бъбрековидни, 1,5–2,5 cm дълги, 1–3,5 cm широки, полумесести, голи, на върха широкозатъпени или плитковрязани, на 2–7 cm дълги дръжки. Цветовете в пазвите на листата, на 2–5 cm дълги дръжки. Прицветниците яйцевидни, слабо припокриващи се, повече или по-малко обхващащи чашката. Венчето 3,5–5,2 cm дълго, фуниевидно, розово до розово-виолетово. Кутийката сферична, 1,5–2 cm в диаметър, гола. Цв. V–VII, пл. VI–VIII. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Среща се по влажни крайбрежни пясъци. Участва в състава на псамофитната растителност. Образува фрагментирани популации, обикновено с ниска численост. Индивидите са разположени предимно групово.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ахтопол, Царево, Синеморец, Созопол, Бургас, Поморие, Несебър, устието на р. Камчия, на север до кв. „Галата“, Варна); на морското равнище.

Общо разпространение. Крайбрежието на Южна и Западна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Японо-Китайска област, Северна и Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване или влошаване качеството на местообитанията вследствие на строителство и развитието на туризма.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Едно от находищата попада в защитена местност „Устието на р. Велека“. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида. Обявяване на нови защитени територии, включващи находищата на вида. Мониторинг на състоянието на популациите и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1982; Василев, 1984.

Автор Владимир Владимиров


Крайморско чадърче (карта на разпространението)

Крайморско чадърче (илюстрация)