Кичест блатняк

Caltha polypetala Hochst.

Сем. Ranunculaceae – Лютикови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 30–50 cm, облистени, многоцветни. Листата с дълги дръжки, яйцевиднозакръглени, вдлъбнати; листните дялове при дръжката почти припокриващи се, тъпоназъбени. Цветовете 2–4 cm в диаметър, златистожълти. Околоцветните листчета 6–8(10), тясноелиптични. Плодовете мехунки, 10–12 mm дълги, 3–4 mm широки, с неопадащи стълбчета. Цв. ІV–VІ, пл. V–VІІ.

Местообитания и популации. По мочури и блата в низините и долния планински пояс. Популациите са силно разпокъсани и малочислени.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – Цигов чарк, Асеновградско), Тракийска низина (Садово); от 150 до 700 m н. в. Посочва се за Знеполски район (Радомирско).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Югозападна Азия и Кавказ.

Отрицателно действащи фактори. Отводняването и привързаността на вида към специфичен хабитат.

Предприети мерки за защита. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Проучване на биологията на вида и възможностите за подпомагане на размножаванетоin situ ; обявяване на защитена територия.

Литература: Кожухаров, Маркова, 1970; Коева, 1984.

Автор Светлана Банчева


Кичест блатняк (карта на разпространението)

Кичест блатняк (илюстрация)