Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.

Сем. Campyliaceae - Кампилиеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Едър многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува жълтеникаво-зелени до зелени групи. Стъблата лежащи или приповдигащи се, до 20 cm дълги, гъсто просто перести, със заострен връх. Листата отклонени от стъблото до разперени, едри, широко овални до овално-триъгълни, със заоблен връх. Жилката единична, завършва под върха, жълтеникава, при старите листа кафява. Двудомен, рядко спороноси, у нас известен само в стерилно състояние.

Местообитания и популации. Среща се в преовлажнени понижения или потопен в мочурища, торфища и край потоци. С умерени изисквания към съдържанието на минерални вещества във водата. Популациите са с ограничено разпространение и добра плътност. Има ограничен размножителен потенциал.

Разпространение в България. Рила (местн. Вълчи поляни и под вр. Мусала), Родопи (Зап. – край яз. „Батак“).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Западна, Централна и Северна Европа, Североизточна, Източна и Централна Азия, Северна Америка. Северно-субокеански вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е нарушаването на местообитанията в резултат на отводняване или потопяване на влажните зони под язовири. При отводняване се благоприятства силното обрастване на мочурищата с конкурентни видове висши растения. Находищата в Западни Родопи и в местн. Вълчи поляни (Куртово) в Рила са обект на коситба и паша, което допълнително влошава качеството на местообитанието.

Предприети мерки за защита. Находището под вр. Мусала попада в границите на национален парк „Рила“. Находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите. Обявяване на влажните ливади в местн. Куртово за защитена територия.

Литература: Петров, 1963; Ganeva & Düll, 1999; Gyosheva & Ganeva, 2004.

Автор Райна Начева


Calliergon giganteum (карта на разпространението)

Calliergon giganteum (илюстрация)