Calypogeia fissa (L.) Raddi

Сем. Calypogeiaceae - Калипогееви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува плоски светлозелени чимчета или расте поединично сред други мъхове. Стъблата лежащи, неразклонени, дълги до 3 cm, до 0,4 cm широки. Листата кòсо прикрепени, широко яйцевидни, ясно по-дълги, отколкото широки, на върха плитко двуделни до заострени. Амфигастрите малко по-широки от стъблото, 1/2 до 3/4 двуделни, отстрани с допълнителен по-малък дял. Често образува групи от жълтеникаво-зелени развъдки по върховете на стъблата. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна песъчливо-глинеста почва край потоци в сенчести влажни букови гори и в горния планински пояс в открити влажни местообитания. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Пирин (Бъндеришки циркус), Странджа (местн. Докузакски баир, местн. Милково дере и край с. Стоилово).

Общо разпространение. Европа, Близкия изток, Хималаите, Северна Африка, Исландия, Макаронезия и Азорските о-ви. Субокеанско-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване на микроклимата в следствие на прореждане или изсичане на горите и понижаване на въздушната влажност.

Предприети мерки за защита. Находищата попадат в границите на национален парк „Пирин“ и природен парк „Странджа“, както и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петров, 1963; Šmarda, 1970.

Автор Райна Начева


Calypogeia fissa (карта на разпространението)

Calypogeia fissa (илюстрация)