Дърворазрушаваща манатарка

Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát

Сем. Boletaceae – Манатаркови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Плодните тела единични или в групи. Шапката до 10 cm в диаметър, полусферична до дъговидна, жълто-кафява, охрена до кафява. Пънчето цилиндрично или стесняващо се към основата, оцветено както шапката, без мрежа, повърхността при нараняване непосиняваща. Месото жълтеникаво, на въздуха посиняващо главно в шапката. Тръбиците и порите жълти, непосиняващи при нараняване. Базидиоспорите 6–9 × 3–4 μm. Развива се сапротрофно върху мъртва, иглолистна дървесина.

Местообитания и популации. Среща се в иглолистни гори върху мъртва иглолистна дървесина. Известен е само от едно находище, в което не е намиран след 1982 г.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – Бяла черква); до около 800 m н. в.

Общо разпространение. Нарядко в Европа и Северна Америка (САЩ, Канада).

Отрицателно действащи фактори. Унищожаването и влошаване на качеството на местообитанията в резултат на сечи и други горскостопански мероприятия.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията и заплахите за съществуването на вида. Поддържане и опазване на хабитата и находищата на вида; мониторинг на популациите.

Литература: Стойчев, 1982; Singer, 1967; Muñoz, 2005.

Автори Борис Асьов, Цветомир M. Денчев


Дърворазрушаваща манатарка (карта на разпространението)

Дърворазрушаваща манатарка (илюстрация)