Bryum mildeanum Jur.

Bryum alpinum var.mildeanum (Jur.) Podp.3

Сем. Bryaceae - Бриеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листнат връхноплоден мъх. Образува възглавничковидни златисто-зелени, отвътре кафеникави, лъскави чимчета. Стъблата изправени, до 3 cm високи, червеникави. Листата овално ланцетни, заострени, късо низбягващи, почти до върха със завити краища, в основата червеникави. Жилката късо източена във вид на назъбено шиловидно острие, жълта до кафява. Двудомен, рядко спороноси. У нас известен само в стерилно състояние.

Местообитания и популации. Среща се върху скали и в скални пукнатини (вкл. бетон) или песъчлива почва край потоци и реки, в зоната на периодично оросяване от водата. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност. Има ограничен размножителен потенциал.

Разпространение в България. Родопи (Ср. – над с. Първенец). Посочва се за Витошки район (Витоша).

Общо разпространение. Европа, Кавказ, Централна и Югозападна Азия, Северна Африка, Макаронезия. Субокеански вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е нарушаването на местообитанията в резултат на замърсяване на водите от разположените нагоре по течението населени места. Малкият брой находища го прави уязвим от случайни събития. Има ограничен потенциал за разпространение.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962; Ade & Koppe, 1955.

Автор Райна Начева


Bryum mildeanum (карта на разпространението)

Bryum mildeanum (илюстрация)