Bryum gemmiparum De Not.

Сем. Bryaceae– Бриеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2]. Включен е в Червената книга на мъховете в Европа в категорията „рядък“.

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата 1–3 cm високи, светлозелени, жълто-зелени или кафеникави. Стъблата гъсто облистени, разклонени само във връхната част. Листата овално-ланцетни, заострени, с плосък или слабо завит ръб. Жилката силно развита, завършва под или в листния връх, по цялата дължина жълта. В пазвите на връхните листа се развиват зелени или червеникави пъпковидни развъдки. Понякога се образуват и сферични оранжеви или розови ризоидални развъдки по ризоидите на старите стъбла. Среща се рядко със спороносни кутийки. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна почва в скални пукнатини, зидове и стени край потоци и реки, по скали край извори.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – долината на Стара река над с. Бистрица).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Сърбия, Хърватска, Черна гора), Западна и Южна Европа (Макаронезия, Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Крит), Крим, Кавказ, Източна, Централна и Югозападна Азия, Северна Африка, Северна Америка, южната част на Южна Америка. Субокеанско-субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, затрудненото полово размножаване, рядкото спороносене са основни причини за уязвимостта на вида.

Предприети мерки за защита. Находището попада в границите на природен парк „Витоша“.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Podpéra, 1911.

Автор Анна Ганева


Bryum gemmiparum (карта на разпространението)

Bryum gemmiparum (илюстрация)