Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp.

Сем. Bryaceae - Бриеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(iii)].

Морфология и биология. Кратко живеещ многогодишен листнат връхноплоден мъх. Образува меки, рехави, яркозелени чимчета. Стъблата тънки, нарядко облистени. Листата низбягващи, долните почти кръгли, връхните продълговато елиптични с широко заоблен връх, слабо лъжичковидно вдлъбнати, целокрайни. Жилката завършва малко под върха. Двудомен, рядко спороноси, у нас известен само в стерилно състояние. Размножава се вегетативно чрез нишковидни снопчесто разклонени развъдки, образувани в пазвите на листата.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна песъчлива почва в мочурища, торфища, край водоеми, потоци и канавки, понякога сред торфени мъхове (Sphagnum). Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност. Има ограничен размножителен потенциал.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша), Родопи (Зап. – край яз. „Батак“ и в района на яз. „Широка поляна“).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Македония, Сърбия), Северна и Централна Европа, Североизточна, Източна и Централна Азия, Северна Африка, Северна Америка. Субарктичен вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е нарушаването на хабитатите в резултат на потопяване на влажните зони под язовири, отводняване или общо засушаване на климата, при което се благоприятства обрастването на мочурищата с конкурентни видове висши растения. Находищата в Западни Родопи са обект на коситба и паша, което допълнително влошава качеството на местообитанието. Има ограничен потенциал за разпространение.

Предприети мерки за защита. Популацията на Витоша попада в границите на природен парк „Витоша“. Находищата са в защитени зони от Европейската екологична врежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962; Podpéra, 1911.

Автор Райна Начева


Bryum cyclophyllum (карта на разпространението)

Bryum cyclophyllum (илюстрация)