Breidleria pratensis (Spruce) Loeske

Сем. Hypnaceae - Хипнови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува бледо- до жълтеникаво-зелени блестящи чимчета. Стъблата лежащи, неправилно пересто разклонени, 4–10 cm дълги, сплеснати, гъсто облистени. Стъбловите листа прави или слабо кукесто едностранно извити, яйцевидно ланцетни, постепенно заострени, със закръглена основа и едро напилен ръб в горната част. Жилката съвсем къса и двойна или липсва. Двудомен, рядко спороноси.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна почва в приизворни мочури, заблатени ливади и еутрофни торфища. Популациите са с ограничено разпространение и добра плътност. Има ограничен размножителен потенциал.

Разпространение в България. Рила (край туристически комплекс „Боровец“).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Румъния, Словения), Северна и Централна Европа, о-в Свалбард, Централна, Северна и Източна Азия, Северна Америка. Северно-субконтинентален вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен застрашаващ фактор е загубата на местообитания в резултат на интензивен туризъм и курортно строителство, както и свързаните с тях замърсяване на почвата и водата със строителни и битови отпадъци, отводняване на влажните зони и последваща промяна в динамиката на местни конкурентни видове. Малкият брой находища го прави уязвим от случайни събития. Има ограничен потенциал за разпространение.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Podpéra, 1911.

Автор Райна Начева


Breidleria pratensis (карта на разпространението)

Breidleria pratensis (илюстрация)