Brachythecium geheebii Milde

Сем. Brachytheciaceae - Брахитециеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)]. Видът е включен в Червената книга на мъховете в Европа в категорията „рядък“.

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува жълто- до златистозелени гъсти чимчета. Стъблата пълзящи, гъсто, почти правилно прести, до 5–10 cm дълги, спирално облистени. Стъбловите листа около 3 пъти по-дълги отколкото широки, прилегнали към стъблото, триъгълно яйцевидни до яйцевидно ланцетни, постепенно късо заострени към върха, късо низбягващи, надлъжно плисирани, целокрайни или неясно назъбени на върха. Жилката силно развита, достига до 3/4 от дължината на листа. Двудомен, рядко спороноси.

Местообитания и популации. Среща се върху скали и камъни в сенчести гори. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност. Има ограничен размножителен потенциал.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – Витиня, над с. Заножене), Витошки район (Витоша – под Резньовете).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Македония, Румъния, Словения, Хърватска), Централна и Западна Европа, Кавказ. Субконтинентално-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е нарушаването на местообитанията в резултат на сечи и ветровали. Малкият брой находища го прави уязвим от случайни събития. Има ограничен потенциал за разпространение.

Предприети мерки за защита. Находището на Витоша попада в границите на природен парк „Витоша“. Всички популации са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Podpéra, 1911; Mickiewicz et al., 1966.

Автор Райна Начева


Brachythecium geheebii (карта на разпространението)

Brachythecium geheebii (илюстрация)