Миризлива пърхутка

Bovista graveolens Schwalb

Сем. Lycoperdaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела закръглени, високи около 3 cm и широки 3–4,5 cm, на върха гладки, към основата набръчкани, приседнали. Екзоперидият тънък, първоначално бял, по-късно със сив или жълтеникав оттенък, опадващ на късчета. Ендоперидият гладък, тънък, сив, откриващ се на върха с широк, неправилен отвор. Глебата без стерилна основа, в младо състояние жълтокафеникава, по-късно маслиненокафява или кестенява. Спорите кълбовидни, 5–6 µm в диаметър, гладки. Образува плодни тела през VIII–XI.

Местообитания и популации. На глинести почви в широколистни и иглолистни гори.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие, Стара планина, Средна гора (Зап. – Лозенска планина), Родопи (Ср. – над с. Мугла).

Общо разпространение. Европа, Кавказ.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на животновъдство, залесяване, дърводобив, селищно развитие и др.; замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида Включване на вида в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, Факирова, 1970; Хинкова и др., 1979; Чалъков, 1984; Denchev et al., 2006.

Автори Румяна Д. Петрова, Цветомир M. Денчев


Миризлива пърхутка (карта на разпространението)

Миризлива пърхутка (илюстрация)