Габърова манатарка

Boletus depilatus Redeuilh

Xerocomus depilatus (Redeuilh) Binder & Besl

Сем. Boletaceae – Манатаркови

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Шапката до 8 cm в диаметър, полусферична до дъговидна, светлокафява до кафява, често неправилно набръчкана, повърхността непроменяща се при нараняване. Пънчето централно, цилиндрично или стеснено в основата, често извито, мръснобяло или жълто в горната част, обикновено с червеникава, пръстеновидна зона в горната половина. Месото бяло или белезникаво, на въздуха непроменящо се. Тръбиците и порите жълти, непроменящи се при нараняване. Базидиоспорите 11,5–15 × 4,5–6 μm. Образува облигатна микориза сCarpinus orientalis или сOstrya carpinifolia .

Местообитания и популации. Обитава топли широколистни гори. Плодните тела се образуват поединично.

Разпространение в България. Стара планина (Зап.), Беласица; до около 800 m н. в.

Общо разпространение. Западна и Централна Европа, Средиземноморието и Балканския полуостров.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение, сечите, унищожаването и замърсяването на местообитанията. Плодните тела на гъбата не се образуват ежегодно и често се нападат от паразитната гъбаSepedonium chrysospermum .

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището в Стара планина се намира в границите на защитена местност „Скакля“, а това на Беласица – в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Поддържане и опазване на хабитата и находищата на вида. Осъществяване на мониторинг на популациите.

Литература: Ladurner & Simonini, 2003; Assyov, 2005.

Автори Борис Асьов, Цветомир M. Денчев


Габърова манатарка (карта на разпространението)

Габърова манатарка (илюстрация)