Шарпланински ранилист

Betonica scardica Griseb.

Stachys scardica (Griseb.) Hayek1, 2

Сем. Lamiaceae – Устноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(i,ii,iii)+2ab(ii)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Коренището късо, хоризонтално. Стъблото високо 60–80 cm, изправено, неразклонено. Листата удълженояйцевидни, най-широки в сърцевидната основа, дълги 4–9 cm, широки 2–4 cm, по ръба едро, остро или закръглено дълбоконазъбени, отгоре рядковлакнести, отдолу гъстовлакнести до напластено бяло звездовидновлакнести; долните листа с дръжка, по-дълга от петурата, стъблените 4–5 двойки с къси дръжки до приседнали. Съцветието тясноцилиндрично, най-долните 1–2 прешлена отдалечени. Прицветниците почти равни на чашката, широколанцетни. Чашката дълга 9–11 mm, в основата гола, нагоре просто- и звездовидновлакнеста. Венчето бяло до бледорозово, отвън звездовидно влакнесто. Тичинковите дръжки влакнести, прашниците пурпурни. Орехчетата кафяви, тристенни, удължени. Цв. VI–VII, пл. VII–X. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте в редки дъбови гори и храсталаци от ксеромезофитен тип. Популациите са с ограничена площ, малочислени, с ниска плътност. В един от локалитетите (Боровски дол) е извършено залесяване с бял бор, вследствие на което част от площта е самозалесена, условията за развитие на вида са влошени и популацията е силно потисната.

Разпространение в България. Знеполски район (Рудина планина – Боровски дол, край с. Уши, Конявска планина – р. Матица), Западни гранични планини (Осоговска планина над Кюстендил); около 800 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Албания, Гърция и бивша Югославия).

Отрицателно действащи фактори. Стопанска дейност (паша, залесяване, дърводобив), ограничено разпространение и малочислени популации.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите. Мониторинг на състоянието на популациите и местобитанията и събиране на семена за съхраняване в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Коева, 1984, 1989.

Автор Чавдар Гусев


Шарпланински ранилист (карта на разпространението)

Шарпланински ранилист (илюстрация)