Белевалия

Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow

Bellevalia ciliata auct. bulg.4

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ac(iv)+2ac(iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто луковично растение. Луковицата с ципеста обвивка. Листата приосновни, 3–7, линейно-лопатовидни, по ръба ресничести, по-къси от цветното стъбло. Височината по време на цъфтежа 25–50 cm, съцветието овално до продълговато, с 40–80 цвята, дръжките на долните цветове 30–80 mm дълги. Цветовете дълги 7–9 mm, камбанковидни, мръсновиолетови, при прецъфтяване сивкаво-кафяви. Плодоносeщото съцветие широко конично, дръжките хоризонтални. Плодът кутийка. Цв. V–VI, пл. VII. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по каменисти варовити терени, в ксерофитни тревни съобщества с участието на степни елементи (Stipion lessingianae Soó). Наблюдаваните след 1990 г. субпопулации в района на резерват „Калиакра“ са с площ под 0,5 ha. В последователни години са наблюдавани екстремни флуктуации на числеността на една от субпопулациите (20–600 индивида).

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – между гр. Балчик и курорта „Русалка“); под 100 m н. в.

Общо разпространение. България, Румъния, Украйна.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение и екстремните флуктуации на числеността са вътревидови отрицателно действащи фактори. Поради недостатъчна проученост на вида няма данни за влиянието на други фактори.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Известните сега популации са в границите на резерват „Калиакра“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на известните популации (във връзка с флуктуациите). Проучване за установяване на други популации, биологията и екологията на вида и застрашаващите фактори. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Забележка. Berg et al., (1989) изследват образци от родBellevalia и анализират разпространението им. Според тяхB. ciliat a (Cyr.) Nees, B. sarmatica иB. speciosa Woronow трябва да се обединят в един вид с приоритетно названиеB. ciliata .

Литература: Петрова, Венкова, Герасимова, 2002; Prodan, 1939; Heywood, 1980; Berg et al., 1989; Delipavlov, 1998.

Автор Антоанета Петрова


Белевалия (карта на разпространението)

Белевалия (илюстрация)