Bazzania flaccida (Dumort.) Grolle

Bazzania denudata (Torrey) Trev.3

Сем. Lepidoziaceae– Лепидоциеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Чимчетата тъмнозелени до кафяво-зелени. Стъблата стелещи се или изправени, обикновено дихотомично разклонени, с нишковидни издънки, излизащи от пазвите на амфигастрите. Стъблата заедно с листата до 2 mm широки. Листата раздалечени, не се припокриват, езиковидни, най-широки близо до основата, във връхната част с 2 зъбци. Амфигастрите на върха с 3–4 зъбци или почти целокрайни. Не образува развъдки. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху влажна почва сред субалпийски ливади.

Разпространение в България. Рила (по северния склон на вр. Равни чал над х. „Белмекен“).

Общо разпространение. Европа (Балкански полуостров – България, Румъния, Словения, Хърватска; Австрия, Белгия, Чехия, Словакия, Франция, Германия, Швейцария, Испания, Италия, Полша), Кавказ. Умерено-алпийски вид.

Отрицателно действащи фактори. Потенциална заплаха е нарастващият туризъм. Видът има слаби възможности за размножаване.

Предприети мерки за защита. Находището попада в границите на национален парк „Рила“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение и оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите и на тази основа предприемане на мерки за опазване на вида.

Литература: Петров, 1963.

Автор Анна Ганева


Bazzania flaccida (карта на разпространението)

Bazzania flaccida (илюстрация)