Фалоидна батареа

Battarrea phalloides (Dicks. : Pers.) Pers.

Сем. Tulostomataceae – Тулостомови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)]

Морфология и биология. Младото плодно тяло подземно, яйцевидно, около 5 cm в диаметър, обвито с двуслойна обвивка (перидий). Външният слой (екзоперидийят) белезникав и също двуслоен. С развитието на плодното тяло във вътрешността му се формира кухо, цилиндрично краче (рецептакъл); по-късно екзоперидият се разкъсва и крачето изнася на върха спороносната глеба, обвита с вътрешната обвивка (ендоперидий) във вид на белезникава главичка, 3–10 cm в диаметър. Крачето 15–46 ´ 1,5–3 cm, люспесто, в основата с широка чашевидна, двуслойна волва (влагалище), остатък от екзоперидия. Ендоперидият тънък, белезникав, гладък, разкъсващ се с екваториална пукнатина и горната част на главичката опадаща като цяло, долната част оставаща, прикрепена към крачето. Глебата при узряване праховидна, тъмнокафява. Спорите кълбовидни или слабо ъгловати, 4,8–7,2 mm в диаметър, тъмнокафяви, с трислойна обвивка. Образува плодни тела през V–XI.

Местообитание и популации. Среща се върху песъчливи и глинести почви в степни и полупустинни райони.

Разпространение в България. Тракийска низина (Пловдив – парк „Острова“ край р. Марица, в песъчлива почва със загнила дървесина от топола –Populus canescens).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Африка, Австралия.

Отрицатено действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на добив на пясък, залесяване, дърводобив, селищно развитие, туризъм и отдих, транспорт – сухоземен, индустриално замърсяване на почвите.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг, особено в установеното находище. Опазване местообитанията на вида.

Литература: Gyosheva et al., 2006.

Автори Мелания Гьошева, Георги Т. Стойчев


Фалоидна батареа (карта на разпространението)

Фалоидна батареа (илюстрация)