Влакнеста басия

Bassia hirsuta (L.) Asch.

Сем. Chenopodiaceae –Лободови

Природозащитен статут. Застрашен [EN C2a(i)].

Морфология и биология. Едногодишно тревисто сиво- до синьо-зелено, овласено растение. Стъблото високо 10–50 cm, възходящо, разклонено. Листата последователни, приседнали, линейни, месести. Цветовете двуполови или женски, събрани по 2–3 в главести групи, приседнали в пазвите на листата. Околоцветникът 5-делен, тръбест, широк 2–2,5 mm, на гърба с придатъци. Семената дребни, черни, гладки. Цв. VII–VIII, пл. VIII–IX. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава засолени пясъци и глини по морското крайбрежие и по брега на крайморски солени езера, рядко по крайморски скали (Приморско). Популациите са с численост 20–100 индивида и площ 50–300 m2.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (от с. Дуранкулак на север до гр. Приморско на юг).

Общо разпространение. Южна Европа, Германия, Дания, Нидерландия, Русия, Кавказ, Сибир, Синай.

Отрицателно действащи фактори. Разрушаване на някои от хабитатите в резултат на интензивно строителство на туристически обекти и вили. Нарушаване на естественото равновесие в крайбрежните екосистеми и пряко увреждане и унищожаване на растенията от увеличаващия се туристически поток. Използване на нерегламентирани за плаж места, ограничена площ и численост на популациите, разногодишни флуктуации в семепродуктивността и в броя на растенията.

Предприети мерки за защита. Две от находищата са в защитени територии (резервата „Атанасовско езеро“, природна забележителност „Дуранкулак“, които са под защита и на Рамсарската конвенция). Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Строг контрол при строителството на туристически и частни обекти за спазване на природозащитните нормативни документи и мониторинг на състоянието на популациите и хабитатите.

Литература: Йорданов, Кузманов, 1966.

Автор Милка Стоева


Влакнеста басия (карта на разпространението)

Влакнеста басия (илюстрация)