Barbilophozia kunzeana (Huebener) Müll.Frib.

Сем. Jungermanniaceae– Юнгерманиеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Дребен листостъблен чернодробен мъх. Образува рехави, жълтозелени чимчета или расте сред други мъхове. Стъблата 1,5–5,0 cm дълги, изправени или приповдигащи се. Листата почти напречно прикрепени, разперени, почти толкова широки, колкото и дълги, асиметрични, двуделни, понякога триделни. Амфигастрите малки, дълбоко двуделни, с ризоиди в основата. Вегетативното размножаване е чрез жълто-зелени закръгленоъгловати 1–2-клетъчни развъдки. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху мокра почва често сред торфени мъхове в торфища, мочури, край потоци във високите планински части.

Разпространение в България. Пирин (С. – местн. Малко Спано поле), Рила (край х. „Заврачица“).

Общо разпространение. Европа (Балкански полуостров – България, Румъния; Западна и Централна, Скандинавия, Северна Русия). Бореално-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Торфищата и мочурите, в които се среща видът, са сред уязвимите хабитати, поради тенденциите към засушаване. Угнетяващо влияе дренирането и атмосферното замърсяване.

Предприети мерки за защита. Находищата попадат в защитени територии – националните паркове „Рила“ и „Пирин“ и в зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение и оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите и на тази основа предприемане на мерки за опазване на вида.

Литература: Petrov & Ganeva,1996.

Автор Анна Ганева


Barbilophozia kunzeana (карта на разпространението)

Barbilophozia kunzeana (илюстрация)