Стълбчеста аубриета

Aubrieta columnae Guss. subsp. pirinica Assenov

Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. Български ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с полегнали и възходящи стъбла, образуващи туфи. Листата последователни, продълговати до обратнояйцевидни, влакнести. Съцветията гроздовидни, с малко на брой цветове. Венчелистчетата виолетови, продълговато обратнояйцевидни, под средата стеснени в дълъг нокът. Плодовете 5–12(15) mm дълги влакнести шушулки. Семената дребни, тъмнокафяви. Цв. V–VII, пл. VII–VIII. Опрашва се от насекоми. Размножава се семенно и вегетативно.

Местообитания и популации. Расте по каменисти и скалисти варовити терени, обикновено върху плитки хумусно-карбонатни почви, от буковия до иглолистния пояс. Образува малочислени разкъсани популации.

Разпространение в България. Славянка, Пирин (Сев. – вр. Баба); между 1000 и 1800 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Туризмът, пашата, утъпкването, горските сечи, естествените или причинени от човека пожари са причина за промяна в естествените условията на местообитанията и оказват негативно въздействие върху популациите и възобновяване на вида.

Предприети мерки за защита. Находищата в Славянка планина са в границите на резервата „Алиботуш“ и попадат в защитенa зонa от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на туризма и стопанската дейност в района на находищата. Проучване на възможностите за отглеждането на вида извън природните местообитания.

Литература: Асенов, 1970; Божилова, Тонков, 1984; Анчев, 2001, 2006; Ancev, 2007; Ancev & Goranova, 2009.

Автори Минчо Анчев, Валентина Горанова


Стълбчеста аубриета (карта на разпространението)

Стълбчеста аубриета (илюстрация)