Подуточашково клинавче, Мехуресточашков клин

Astragalus physocalyx Fisch.

Сем. Fabaceae – Бобови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ac(i,ii,iii,v); D]. IUCN(Ex/E), ЗБР, БК. Терциерен реликт.

Морфология и биология. Многогодишно туфесто тревисто растение без надземно стъбло. Листата многобройни, нечифтоперести, с 15–22 двойки листчета. Цветовете 1–5, събрани в рехав грозд, дълги 2–2,5 cm, бледовиолетови. Чашката след цъфтежа мехуресто подута и обхваща плода. Семената единични, дълги 3–4 mm. Цв. ІV–V, пл. V–VІ. Специализирано опрашване от насекоми, възможно и самоопрашване. Размножава се вегетативно и чрез семена.

Местообитания и популации. По сухи тревисти и припечни места върху песъчливи и скелетни, добре развити почви, на силикатен терен, в хълмистите равнини.

Разпространение в България. Струмска долина (хълма Карталеца южно от с. Кулата, Петричко), Тракийска низина (Джендем тепе при гр. Пловдив – находището унищожено). През 1976 г. са засадени 6 индивида на Джендем тепе, пренесени от Ботаническата градина в София и получени от туфа майка от находището край с. Кулата. След време 5-те растения загиват, продължава да се развива и цъфти само една туфа; 150–200 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Р Македония), Турция (Анатолия).

Отрицателно действащи фактори. Разкритите кариери на Джендем тепе и събирането му за хербарии, както и превръщането на терена край с. Кулата в овощна градина, са довели до пълно унищожаване на вида в находището на Джендем тепе и частично на това край с. Кулата.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, местообитанията на който се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Включен в1997 IUCN Red List of Threatened Plants и в Приложение 1 на Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания (1979). Хълмът Джендем тепе е обявен за защитена територия. Находището при с. Кулата попада в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Основно проучване на биологията и екологията на вида и размножаването му чрез издънки и семена. Реинтродукция на повече индивиди в класическото находище на Джендем тепе и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Станев, 1970, 2000; Вълев, 1976; Велчев, 1984; Василев, 1992; Nydegger-Hügli, 2002; Stoyanov et al., 2006.

Автор Стефан Станев


Подуточашково клинавче (карта на разпространението)

Подуточашково клинавче (илюстрация)